Shostakovitch and Schnittke Sonatas

With David Pereira, cello